Tìm thấy 40 thủ tục

Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
Mức độ 3
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Mức độ 3
Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Mức độ 3
Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
Mức độ 3
Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật vê doanh nghiệp; thay đổi vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên.
Mức độ 3
Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt
Mức độ 3
Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2,G3,G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
Mức độ 3
Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật vê doanh nghiệp; thay đổi vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên
Mức độ 3
Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép hoạt động in
Mức độ 4
Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
Mức độ 4
Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Mức độ 4
Đăng ký hoạt động cơ sở in
Loading...