Tìm thấy 2662 thủ tục

Mức độ 2
Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý
Mức độ 3
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Mức độ 3
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Mức độ 3
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
Mức độ 3
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Mức độ 2
Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư
Mức độ 2
Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư
Mức độ 2
Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
Loading...