Tìm thấy 2474 thủ tục

Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG chai
Mức độ 2
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.
Mức độ 2
Cấp giấy xác nhận cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm
Mức độ 2
Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ đủ điều kiện an toàn thực phẩm do bị mất hoặc bị hỏng
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ đủ điều kiện ATTP do cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, sản phẩm thực phẩm và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm do cơ sở sản xuất nhỏ lẻ có thay đổi tên cơ sở sản xuất, chủ cơ sở sản xuất hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, sản phẩm thực phẩm
Mức độ 2
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
Mức độ 2
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 2
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 2
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Loading...