Tìm thấy 2662 thủ tục

Mức độ 2
Giãn tiến độ đầu tư
Mức độ 2
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Mức độ 2
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Mức độ 2
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Mức độ 2
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Mức độ 2
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
Mức độ 2
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Mức độ 2
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Mức độ 2
Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 3
Cấp giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài làm việc trong các Khu công nghiệp.
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài làm việc tại các DN trong các KCN
Mức độ 3
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
Mức độ 2
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Mức độ 2
Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Loading...