Tìm thấy 2662 thủ tục

Mức độ 2
Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
Mức độ 2
Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng
Mức độ 2
Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mức độ 2
Gia hạn giấy phép xây dựng
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép xây dựng
Mức độ 2
Thẩm định thiết kế cơ sở dự án nhóm B, C trong KCN
Mức độ 3
Mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha)
Mức độ 3
Mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha), sử dụng chung công tơ
Mức độ 3
Mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất < 40kW
Mức độ 3
Mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất ≥ 40kW
Mức độ 3
Mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha)
Mức độ 3
Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện sinh hoạt
Mức độ 3
Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt công suất đến 2.000kVA
Mức độ 3
Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt công suất lớn hơn 2.000kVA
Loading...