Tìm thấy 36 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên
Mức độ 4
Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 4
Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 4
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông
Mức độ 4
Thủ tục cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
Mức độ 4
Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
Mức độ 4
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông
Mức độ 3
Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
Mức độ 4
Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 4
Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 4
Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (Bao gồm Thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyện)
Mức độ 3
Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 3
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Loading...