Mức độ 4  Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Ký hiệu thủ tục: LVATTP01
Lượt xem: 692
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lĩnh Vực An Toàn Thực Phẩm
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở
- Qua hệ thống một cửa điện tử của tỉnh
- Qua dịch vụ bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thủ tục hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý - Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngay 17/6/2010 của Quốc hội.
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y Tế - Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
- Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương ban hành danh mục, tài liệu, bộ câu hỏi kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về ATTP đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

B1 - Cơ quan, đơn vị có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở CT
- Tiếp nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận hồ sơ
B2 Chuyển hồ sơ cho phòng KTAT&MT thụ lý.
 
B3  Thẩm định hồ sơ:
 + Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho Cơ quan, đơn vị trong thời hạn không quá 03 ngày, nêu rõ lý do .
   + Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho Cơ quan, đơn vị không quá 03 ngày kể từ ngày viết giấy biên nhận.
   + Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.
B4 Dự thảo giấy chứng nhận trình lãnh đạo phòng kiểm tra
B5 Kiểm tra nội dung đề xuất của chuyên viên:
- Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở xem xét.
- Nếu không đồng ý: Chuyển lại chuyên viên phòng xử lý
B6 Lãnh đạo Sở phê duyệt cấp Giấy chứng nhận
B7 Tiếp nhận kết quả, đóng dấu vào sổ và trả kết quả về bộ phận một cửa
B8 Trả lại kết quả cho tổ chức/cá nhân
 
 

- Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu BM-ATMT47);
- Bản sao Giấy Chứng minh thư nhân dân;
- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí;
- Danh sách đề nghị kiểm tra để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01b tại Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);
- Bản sao (có xác nhận và đóng dấu của tổ chức xin cấp Giấy xác nhân kiến thức về an toàn thực phẩm): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

File mẫu:

  • Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu BM-ATMT47) Tải về

Không