Mức độ 4  Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương (Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng)

Ký hiệu thủ tục: LVATTP04
Lượt xem: 664
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Sở công thương Ninh Bình
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lĩnh Vực An Toàn Thực Phẩm
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở
- Qua hệ thống một cửa điện tử của tỉnh
- Qua dịch vụ bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí


Lệ phí: 150.000 đồng/lần cấp


Căn cứ pháp lý - Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
- Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương về Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

Bước 1:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở CT

- Tiếp nhận hồ sơ và viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bước 2: Chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý thương mại thụ lý.

Bước 3:  Thẩm định hồ sơ:

   + Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân, nêu rõ lý do .

   + Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện theo bước tiếp theo.

Bước 4: Dự thảo giấy phép trình lãnh đạo phòng kiểm tra

Bước 5: Kiểm tra nội dung đề xuất của chuyên viên:

   -   Nếu đồng ý: Ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở xem xét.

   -   Nếu không đồng ý: Chuyển lại chuyên viên phòng xử lý

Bước 6: Phó Giám đốc Sở phê duyệt cấp Giấy chứng nhận

Bước 7: Tiếp nhận kết quả, đóng dấu vào sổ và trả kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bước 8: Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu 1c tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT.

File mẫu:

Không