Mức độ 3  Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

Ký hiệu thủ tục: LVBC02
Lượt xem: 225
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình;
- Cơ quan phối hợp (nếu có) : Công an tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp.
- Qua đường bưu chính.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí


- Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng- Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 1.500.000 đồng.Theo quy định tại Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.


Căn cứ pháp lý - Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.
- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định), địa chỉ: Đường Phạm Văn Nghị, Phố 4 phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm tra và sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính, trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, phải có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do

Bước 3: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình.

- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
- Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất.

File mẫu:

  • Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (theo mẫu ); Tải về

Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp