Mức độ 3  Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

Ký hiệu thủ tục: LVBC06
Lượt xem: 187
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình.
Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Áp dụng theo quy định tại Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định về phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính:
- Phí thẩm định:
+ Thẩm định cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được đối với hoạt động bưu chính nội tỉnh là 1.250.000 đồng (Một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)
+ Thẩm định cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được đối với đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam là: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)
- Lệ phí: 200.000 đ/lần.
Căn cứ pháp lý - Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 17/6/2010;
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;
- Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định), địa chỉ: Đường Phạm Văn Nghị, Phố 4 phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

  Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm tra và cấp lại văn bản các nhận thông báo hoạt động bưu chính, trường hợp không cấp phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý

Bước 3: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình.

- Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu);
- Bản gốc văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được

File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu); Tải về

Không