Mức độ 2  Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Ký hiệu thủ tục: ATVSLD_SLD03
Lượt xem: 451
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 07 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận khai báo.
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý - Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;
- Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Bước 1: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Số 2A, đường Phạm Hồng Thái, Phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày lễ, ngày nghỉ) theo quy định của Nhà nước (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ  đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Sở Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định và có văn bản xác nhận cho các doanh nghiệp trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Lao động Thương binh và Xã hội  tỉnh Ninh Bình.

- Phiếu khai báo (theo mẫu);
- Bản phô tô Phiếu kết quả kiểm định của máy, thiết bị.

File mẫu:

Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu hoặc khi đưa các đối tượng kiểm định từ tỉnh, thành phố thuộc trung ương khác đến sử dụng.