Mức độ 2  Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ký hiệu thủ tục: ĐT04
Lượt xem: 1036
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
+ Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền.
+ UNND tỉnh Ninh Bình quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình.
- Cơ quan phối hợp thực hiên: Bộ Kế hoạch và đầu tư, UBND tỉnh Ninh Bình (đối với trường hợp điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ).
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đầu tư
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Số lượng hồ sơ - 04 bộ hồ sơ đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.
- 08 bộ hồ sơ đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.
Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 26 ngày làm việc đối với đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Ninh Bình;
- Trong thời hạn 47 ngày làm việc đối với đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư (của UBND tỉnh hoặc Thủ tướng Chính phủ).
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biễu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

* Điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình; Địa chỉ: số 201, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày nghỉ, lễ) theo quy định của nhà nước.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận viết Phiếu tiếp nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban Quản lý các khu công nghiệp lập báo cáo thẩm định về các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh  Ninh Bình quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Bước 5: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình.

* Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình; Địa chỉ: số 201, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày nghỉ, lễ) theo quy định của nhà nước.

 - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận viết Phiếu tiếp nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban quản lý các khu công nghiệp, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình.

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý các khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân  tỉnh Ninh Bình xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những nội dung quy định tại Khoản 5 Điều 31 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân  tỉnh Ninh Bình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân  tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp và nhà đầu tư.

Bước 5: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình.

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu);
- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh các nội dung quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư);
- Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có).

File mẫu:

  • BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ_Mẫu I.8 Tải về
  • VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ_Mẫu I.6 Tải về

- Dự án đầu tư đáp ứng nội dung thẩm định theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 34 Nghị định 118/2015/NĐ-CP (đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh); Điểm đ Khoản 1 Điều 35 Nghị định 118/2015/NĐ-CP (đối với dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ).