Một phần  Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng.

Ký hiệu thủ tục: 1.001438.000.00.00.H42
Lượt xem: 1808
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công chứng
Cách thức thực hiện

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến tại địa chỉ website: https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn (Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Bình) hoặc https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình)

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 4.5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức hành nghề công chứng; Sở Tư pháp ra quyết định chấm dứt tập sự, đồng thời xóa tên Người tập sự khỏi Danh sách người tập sự của Sở Tư pháp.

 

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Quyết định chấm dứt tập sự hành nghề công chứng. 


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Công chứng số 53/2014/TT-BTP;

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

 

 

Bước 1: Người tập sự hành nghề công chứng nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: Đường Nguyễn Bặc, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

 

Bước 2. Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ;

 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có); in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân; chuyển hồ sơ về Sở Tư pháp.

 

Bước 3:

 

- Sở Tư pháp xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, quyết định chấm dứt tập sự, đồng thời xóa tên người tập sự khỏi Danh sách người tập sự của Sở Tư pháp;

 

- Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình.

 

Bước 4: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

 

 

Báo cáo bằng văn bản về việc chấm dứt tập sự hành nghề công chứng.

 

File mẫu:

 Người tập sự chấm dứt tập sự khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Tự chấm dứt tập sự;

- Được tuyển dụng là cán bộ, công chức, viên chức (trừ viên chức làm việc tại Phòng công chứng), sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

- Không còn thường trú tại Việt Nam;

- Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

- Bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Tạm ngừng tập sự quá số lần quy định hoặc đã hết thời hạn tạm ngừng tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 04/2015/TT-BTP mà không tiếp tục tập sự;

- Thuộc trường hợp không được đăng ký tập sự hành nghề công chứng tại thời điểm đăng ký tập sự.