CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 117 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 2.001815.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
2 2.001258.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
3 2.001807.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
4 2.001225.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
5 2.001333.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
6 2.001247.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
7 2.001395.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
8 2.002139.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
9 2.002192.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước
10 2.002191.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Phục hồi danh dự Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước
11 2.002193.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước
12 2.000908.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Sở Tư pháp Chứng thực
13 1.001647.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng
14 1.001438.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng. Sở Tư pháp Công chứng
15 1.001799.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Cấp lại Thẻ công chứng viên. Sở Tư pháp Công chứng