Tìm thấy 1889 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Mức độ 4
Sở Du lịch
Du lịch khác
Mức độ 4
2
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Mức độ 4
Sở Du lịch
Du lịch khác
Mức độ 4
3
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Mức độ 4
Sở Du lịch
Du lịch khác
Mức độ 4
4
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Mức độ 4
Sở Du lịch
Du lịch khác
Mức độ 4
5
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Mức độ 4
Sở Du lịch
Du lịch khác
Mức độ 3
6
Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp - Tiếp nhận tại TTPVHCC tỉnh Ninh Bình
Mức độ 3
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
Mức độ 3
7
Mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất < 40kW
Mức độ 3
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
Mức độ 3
8
Mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất ≥ 40kW
Mức độ 3
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
Mức độ 3
9
Mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha)
Mức độ 3
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
Mức độ 3
10
Mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha)
Mức độ 3
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
Mức độ 3
11
Mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha), sử dụng chung công tơ
Mức độ 3
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
Mức độ 3
12
Cấp mới trung áp Khách hàng mua buôn điện nông thôn
Mức độ 3
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
Mức độ 3
13
Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt công suất lớn hơn 2.000kVA
Mức độ 3
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
Mức độ 3
14
Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt công suất đến 2.000kVA
Mức độ 3
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
Mức độ 3
15
Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện sinh hoạt
Mức độ 3
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)