Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gia Viễn
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...