Tìm thấy 33 thủ tục

Mức độ 4
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
Mức độ 4
Quyết định tiêu hủy tài sản công
Mức độ 4
Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án
Mức độ 4
Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.
Mức độ 4
Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc
Mức độ 4
Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
Mức độ 4
Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Mức độ 4
Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên
Mức độ 4
Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu
Mức độ 4
Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước
Mức độ 4
Thủ tục Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh
Mức độ 4
Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá
Mức độ 4
Thủ tục Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh
Mức độ 4
Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
Mức độ 4
Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
Loading...