Tìm thấy 389 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Mức độ 4
Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị
Mức độ 4
Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện
Mức độ 4
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện
Mức độ 4
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã
Mức độ 4
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
Mức độ 4
Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
Mức độ 4
Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
Mức độ 4
Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
Mức độ 4
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 4
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 2
Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã
Mức độ 2
Xử lý đơn thư tại cấp huyện
Loading...