Tìm thấy 389 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Mức độ 4
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Mức độ 2
Giải quyết tố cáo tại cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã
Mức độ 3
Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
Mức độ 3
Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm.
Mức độ 4
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
Mức độ 4
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
Mức độ 4
Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
Mức độ 4
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục.
Loading...