Tìm thấy 102 thủ tục

Một phần
Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.
Một phần
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm.
Một phần
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm.
Một phần
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm.
Một phần
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Một phần
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Một phần
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Một phần
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Một phần
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Một phần
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Một phần
Thủ tục chứng thực di chúc
Một phần
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
Một phần
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
Một phần
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Một phần
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
Loading...