Tìm thấy 128 thủ tục

Mức độ 4
Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
Mức độ 4
Cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch
Mức độ 4
Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
Mức độ 4
Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Mức độ 2
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điểu kiện hoạt động
Mức độ 2
Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Mức độ 4
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Mức độ 2
Cấp Giấy phép lái xe quốc tế
Mức độ 4
Cấp giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Loading...