Mức độ 3  Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ký hiệu thủ tục: 1.001758.000.00.00.H42
Lượt xem: 782
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Gia Viễn. - Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Gia Viễn; Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú mới của đối tượng. - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới của đối tượng.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 06 Ngày làm việc   Nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).
Trực tuyến 06 Ngày làm việc   Nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).
Dịch vụ bưu chính 06 Ngày làm việc   Nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).  

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiệnTrợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
- Nghị định số: 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có văn bản kiến nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới bằng cách nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” UBND cấp xã nơi cư trú mới trên địa bàn huyện Gia Viễn.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội bằng cách nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên trang điện tử của Trung tâm một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.

Bước 3: Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm một cửa liên thông kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thỉ hướng dẫn bằng văn bản để người đi nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn ngày, giờ trả kết quả.

Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.

Bước 5: Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm một cửa liên thông trả kết quả và lưu vào hồ sơ theo dõi.

Hồ sơ bao gồm:

Văn bản kiến nghị của đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng.

File mẫu:

Không