Mức độ 3  Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Ký hiệu thủ tục: 1.001739.000.00.00.H42
Lượt xem: 298
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn. - Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Gia Viễn; Ủy ban nhân dân xã trên địa bàn huyện Gia Viễn. - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của đối tượng.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc   Nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).
Trực tuyến 05 Ngày làm việc   Nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày làm việc   Nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

05 Ngày làm việc


 


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội


- Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có đơn kèm theo biên bản về vụ việc bạo hành, xâm hại và văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (nếu có) gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chức cấp xã phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội nơi trẻ em, người lang thang xin ăn không có nơi cư trú ổn định bị bạo hành, xâm hại có trách nhiệm lập hồ sơ.

- Bước 2: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra, xác minh và có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 3: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đưa đối tượng và bàn giao cho tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ngay sau khi có quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đề nghị nhận chăm sóc, nuôi dưỡng. - Biên bản về vụ việc bạo hành, xâm hại đối tượng và văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe đối tượng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (nếu có).   Bản chính: 1 Bản sao: 0

 

File mẫu:

Không