Mức độ 3  Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ký hiệu thủ tục: 1.002425.000.00.00.H42
Lượt xem: 697
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế. - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên trang điện tử của Trung tâm một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


10 ngày


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống


Lệ phí


- Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:+ Phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000đ/lần/cơ sở. 


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Nghị định số 155/2018/NĐCP ngày 12/11/2018 của Chính phủ;- Quyết định số 135/QĐ-BYT ngày 15/01/2019 của Bộ Y tế;- Quyết định số 44/2019/QĐUBND ngày về việc phân cấp quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vự quản lý của ngành y tế trên dịa bàn tỉnh Ninh Bình;- Thông tư số 279/2016/TTBTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính


1. Bộ phận một cửa UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn cấp huyện, thành phố. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 1 Phụ lục I kèm theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế)
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất (có xác nhận của của tổ chức, cá nhân);
3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;
4. Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế tuyến huyện trở lên cấp;
5. Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mau 01 ban hành kèm theo Thông tư số47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Tải về

Không