Mức độ 3  Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ký hiệu thủ tục: 2.000298.000.00.00.H42
Lượt xem: 231
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Gia Viễn. - Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Gia Viễn. - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày    
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày  

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiệnQuyết định giải thể cơ sở trợ giúp xã hội của Phòng lao động - Thương binh và Xã hội huyện Gia Viễn.


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lýNghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.


Bước 1:

- Đối với trường hợp Cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập; Cơ sở không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật và có kiến nghị của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương và trường hợp khác theo quy định của pháp luật: Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương phối hợp với cơ sở có văn bản đề nghị giải thể gửi đến Phỏng Lao động - Thương binh và Xã hội qua Trung tâm một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.

- Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở có đơn đề nghị giải thể: tổ chức cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ giải thể cơ sở theo quy định đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội qua Trung tâm một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.

Bước 2: Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm một cửa liên thông kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thỉ hướng dẫn bằng văn bản để người đi nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn ngày, giờ trả kết quả.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải có quyết định giải thể. Trường hợp không đồng ý việc giải thể thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Cơ sở trợ giúp xã hội không được tự động giải thể khi chưa nhận được quyết định giải thể của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 4: Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm một cửa liên thông trả kết quả và lưu vào hồ sơ theo dõi.

 

Hồ sơ giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội bao gồm:

 

1. Đơn đề nghị giải thể cơ sở của tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở, trong đó có nêu rõ lý do đề nghị giải thể theo Mẫu số 04b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP;

 

2. Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xử lý;

 

3. Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể;

 

4. Các tài liệu liên quan khác (nếu có);

 

5. Kiến nghị giải thể cơ sở của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

File mẫu:

  • Đơn đề nghị giải thể cơ sở của tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở, trong đó có nêu rõ lý do đề nghị giải thể theo Mẫu số 04b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP. Tải về

Cơ sở bị giải thể trong các trường hợp sau:

 

1. Cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập;

 

2. Cơ sở không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật và có kiến nghị của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương;

 

3. Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở có đơn đề nghị giải thể;

 

4. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.